Tretja seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

Danes, 16. 12. 2020, je na daljavo potekala tretja seja Delovne skupine za lokalno samoupravo,  ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in v kateri sodelujejo predstavniki vseh treh združenj občin.

V imenu ZMOS sta se seje udeležila predsednik mag. Gregor Macedoni in vodja strokovne službe dr. Miloš Senčur. Na seji so člani delovne skupine razpravljali o izvajanju Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), razpisu za pametna mesta in skupnosti ter soočanju z epidemijo Covid-19. Minister Koritnik se je uvodoma sodelujočim županom zahvalil za zelo dobro sodelovanje pri pripravi končnega predloga ZFRO, ki občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov letno. Zakon je bil včeraj objavljen v Uradnem letu RS in bo torej začel veljati že ta mesec.

»Veseli me, da je bila podpora Zakonu o finančni razbremenitvi občin tako rekoč plebiscitarna. Zato je naša odgovornost, da določbe zakona spravimo v življenje, toliko večja,« je ob tem poudaril Koritnik in napovedal dva dodatna ukrepa za čim boljše izvajanje zakona. Ministrstvo za javno upravo (MJU) je vsa ministrstva, na katera se nanaša prevzem obveznosti od občin, pozval, da pripravijo natančen načrt, kako bo potekal prenos obveznosti in na kaj je treba biti v začetnih mesecih pozorni. Prenos obveznosti bo namreč v nekaterih primerih postopen. V ponedeljek, 21. decembra, bo izveden spletni seminar za vse občine, na katerem bodo predstavniki vseh vključenih ministrstev načrte tudi ustno predstavili in odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Minister je zbrane seznanil tudi z informacijo o pripravi javnega razpisa za pametna mesta in skupnosti, poteku medresorskega usklajevanja novele Zakona o lokalnih volitvah ter z izhodišči za prenovo Zakona o javnem naročanju. Predstavniki reprezentativnih združenj pa so ministra seznanili s pobudo o ureditvi plač županj in županov, ki sovpada tudi z izhodišči za pripravo prenove Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Župan Mestne občine Novo mesto in predsednik ZMOS mag. Gregor Macedoni se je v razpravi zahvalil ministru in sodelavcem za tvorno sodelovanje, ki prinaša konkretne rezultate. Opozoril je na nerešeno vprašanje sprememb sistema financiranja občin, kjer je potrebno iskati rešitve v smeri, da se zaustavi povečevanje razkoraka med dejanskimi stroški, zlasti mestnih občin, in prihodki iz naslova povprečnine, četudi je ta bila povišana.

V razpravi je bilo izpostavljeno tudi vprašanje sprememb Zakona o vrtcih v zvezi z ustanavljanjem zasebnih vrtcev, ki jih financirajo občine, a na njihovo ustanovitev nimajo nikakršnega vpliva. Številne občine se tako soočajo s situacijo, ko so v javnih vrtcih še prosta mesta, hkrati pa morajo financirati zasebne vrtce. Dogovorjeno je bilo, da bo v začetku naslednjega leta na to temo sklican sestanek s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer bi ponovno obravnavali možne rešitve.

Miloš Senčur je opozorili tudi na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), ki je eden od pomembnejših virov prihodkov občin, tudi v luči zadnje odločbe Ustavnega sodišča na to temo. Glede na dejstvo, da se je priprava zakona o davku na nepremičnine ustavila, je bil podan predlog, da se NUSZ kot javno dajatev uredi s posebnim zakonom. V ta namen bo v okviru združenj občin oblikovana delovna skupina, ki bo pripravila predlog osnutka zakona o NUSZ.