Ustanovljena Služba Vlade za digitalno preobrazbo

Vlada Republike Slovenije je na svoji 87. redni seji dne 22. 7. 2021 izdala Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.

Vlada ustanovi vladno službo, kadar pri svojem delovanju in usklajevanju dela ministrstev potrebuje organizacijsko, strokovno in drugo pomoč. Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo spremlja in analizira postopek digitalne preobrazbe na državni ravni in v posameznih regijah, pripravlja strateške državne dokumente in politike s področja digitalne preobrazbe ter usklajuje in spremlja njihovo izvajanje. Naloge službe so tudi, da pripravlja in usklajuje ukrepe institucij na državni ravni s področja politike digitalne preobrazbe ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje ter pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno strategijo digitalizacije in vplivajo na izboljšanje digitalnih kazalnikov. Poleg tega so naloge službe, da pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte politike digitalne preobrazbe, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije.

Z odlokom je tudi določeno, da ministrstva in vladne službe zagotavljajo strokovno podporo službi za digitalno preobrazbo pri izvajanju njenih nalog na področjih njihovih pristojnosti. Služba za digitalno preobrazbo naloge, ki se prepletajo z nalogami upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, informacijske družbe in elektronskih komunikacij, opravlja v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javno upravo.

Minister za digitalno preobrazbo je v nagovoru izpostavil, da je cilj realizacija 40 ukrepov za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, gospodarstva in izobraževanja. Posebno pozornost bo namenjena digitalni vključenosti ranljivih skupin, vračanju slovenskih strokovnjakov iz tujine in krepitvi kibernetske varnosti.