ZMOS izvedel dogodek o na naravi temelječih rešitvah in projektih občin

29. 3. 2023 je v Ljubljani v Hiši EU potekal dogodek »Na naravi temelječe rešitve in prilagajanje slovenskih mest podnebnim spremembam«, organiziran s podporo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo ter mehanizma Policy Support Facility.

Evropska komisija vidi na naravi temelječe rešitve (NBS – nature-based solutions) kot rešitve, ki jih navdihuje in podpira narava, ki so stroškovno učinkovite in ki hkrati zagotavljajo različne koristi – od okoljskih do družbenih in gospodarskih. Tovrstni ukrepi krepijo odpornost mest in so način prilagajanja podnebnim spremembam. V finančni perspektivi 2021-2027 dobivajo ukrepi NBS dodatno težo, saj so izrecno navedeni v dveh specifičnih ciljih (SC) Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, in sicer pri ukrepih za zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture v urbanih območjih (SC RSO 2.7) ter pri spodbujanju celostnega razvoja mestnih območij (SC RSO 5.1).

Dogodek je bil tako namenjen krepitvi zmogljivosti mestnih in drugih občin za pripravo projektov trajnostnega urbanega razvoja, ki vključujejo NBS. Uvodoma sta prisotne pozdravili Nataša Goršek Mencin, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in mag. Saša Heath-Drugovič, predsednica Odbora ZMOS za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje.

V prvem delu dogodka so udeleženci krepili znanje in spoznavali primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Strokovnjaka Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, Luka Sešel in Pietro Elisei, sta predstavila osnove koncepta NBS, globalni in lokalni vidik uporabe NBS rešitev, primere dobrih praks iz tujine in povezave s trajnostnim razvojem. Nato je mag. Živa Bobič Červek iz Skupna občinska uprava Maribor predstavila izvedbo projekta Alptrees na temo prilagajanja podnebnim spremembam s tujerodnimi drevesnimi vrstami. Prvi del dogodka je zaključila dr. Barbara Goličnik Marušić iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, ki je NBS obravnavala z vidika urbanističnega načrtovanja in primernosti posameznih tipov ukrepov NBS za različna poselitvena območja.

Drugi del dogodka je bil zasnovan v obliki delavnice, kjer so udeleženci obravnavali konkretne projektne ideje mest in načine, kako pri izvedbi investicij okrepiti uporabo NBS. Sprva je Jernej Červek z Ministrstva za naravne vire in prostor udeležence seznanil z osnutkom vsebinskih izhodišč za projekte zelene infrastrukture v okviru evropske kohezijske politike in obsegom sredstev, ki bodo na voljo mestnim in drugim občinam. Sledilo je delo v skupinah, kjer so udeleženci aplicirali novo znanje in ideje na primerih projektov urejanja kanjona Kokre v Kranju, parka ob gradu Brestanica pri Krškem, urejanja parka ob Pekrskem potoku v Mariboru, urbane prenove Stanetove ulice v Velenju in urejanja Palače Cukrarna v Ljubljani.

Delavnica je spodbudila nove zamisli za nadgradnjo obstoječih projektnih idej, pridobljeno znanje in informacije o primerih dobrih praks pa bodo nedvomno prišli prav vsem mestom pri pripravi vlog za evropske projekte, ki bodo vključevali tudi ukrepe NBS.