ZMOS objavil 1. povabilo za projekte urbane prenove v okviru mehanizma CTN

ZMOS je vlogi posredniškega telesa, pristojnega za izbor operacij celostnih teritorialnih naložb (CTN), danes, 16. 10. 2023, objavil Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN (št. 303-13/2023). Gre za prvo objavljeno povabilo CTN v finančnem obdobju 2021-2027, v katerem so razpisana sredstva iz specifičnega cilja (SC) RSO5.1 Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (PEKP).

Mehanizem CTN je instrument izvajanja evropske kohezijske politike (EKP), ki se izvaja po načelih večnivojskega upravljanja in s pristopom od spodaj navzgor. V Sloveniji se preko mehanizma CTN podpira trajnostni urbani razvoj in izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. CTN vključuje tri SC iz PEKP, in sicer SC RSO2.7 za zeleno infrastrukturo v mestih, SC RSO2.8 za trajnostno urbano mobilnost in SC RSO5.1 za urbano prenovo. Skupaj bo iz mehanizma CTN mestnim občinam do leta 2029 na voljo preko 166 mio EUR nepovratnih sredstev in 11 mio EUR povratnih sredstev.

Graf delitve sredstev nepovratnih sredstev po specifičnih ciljih in kohezijskih regijah

Objava prvega povabila za projekte urbane prenove predstavlja začetek izvajanja mehanizma CTN v finančnem obdobju 2021-2027. Razpisanih je 58,26 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za projekte, ki bodo prispevali k učinkovitejši rabi prostora v urbanih območjih. Podpirajo se ukrepi za prenovo in oživljanje praznih ter nezadostno izkoriščenih stavb v javnem interesu, prenovo kulturne dediščine in drugih objektov ter prenovo in oblikovanje novih odprtih javnih prostorov. V okviru ukrepov za oživljanje mest se podpirajo tudi integrirani projekti za urbani razvoj, ki naslavljajo celovito prenovo izbranega območja in so namenjeni pripravi nove generacije projektov urbane prenove.

Pričakovan rezultat izvedenih ukrepov v okviru SC RSO5.1. so prenovljene proste in slabo izkoriščene pozidane površine v mestih (v m2). Projekti morajo biti v prvi vrsti skladni s trajnostnimi urbanimi strategijami mestnih občin in cilji PEKP. Projekti morajo nadalje upoštevati načelo notranjega razvoja urbanih območij in prispevati k izboljšanju mestnega okolja ter posledično povečanju kakovosti življenja v mestih.

Upravičeni so projekti, katerih skupni priznani upravičeni stroški bodo presegali 1 mio EUR (oziroma 250.000 EUR v primeru integriranih projektov za urbani razvoj). Sofinanciranje znaša 100 % upravičenih stroškov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 80 % upravičenih stroškov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Projekte lahko prijavijo mestne občine, ki imajo sprejeto trajnostno urbano strategijo in drugi subjekti s soglasjem mestnih občin (javni zavodi in drugi javni organi in institucije, javna in zasebna podjetja, ki izvajajo javne funkcije).

Vloge se na ZMOS oddajo izključno v elektronski obliki, in sicer preko elektronske pošte na zmos@koper.si. Rok za oddajo vlog je 16. 11. 2023. Po pregledu vlog bo predvidoma v mesecu januarju 2024 oblikovan seznam izbranih operacij, s čimer bo zaključena t. i. 1. faza postopka neposredne potrditve operacij. Projekti, uvrščeni na seznam izbranih operacij, bodo postopek nadaljevali v 2. fazi s posredniškim telesom Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP).

Dne 23. 10. 2023 bo za upravičence izveden spletni dogodek s predstavitvijo povabila in postopka izbora operacij.