Objavljeni predhodni izračuni primerne porabe občin za leti 2020 in 2021

Ministrstvo za finance je objavilo predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin in dohodnine, ki pripada občinam. Izračun je narejen na podlagi višine povprečnine, kot jo je predlagala Vlada in ki bo sprejeta v okviru predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021, in sicer 589,11 EUR za leto 2020 in 588,30 EUR za leto 2021).

Podatki za leto 2020 so dostopni na tej povezavi, podatki za leto 2021 pa na tej povezavi.

Podrobnejši pregled podatkov pokaže nekatere anomalije sistema financiranja občin. V letu 2019 je povprečnina določena v višini 573,50 EUR in se bo v letu 2020 torej povišala za 15,61 EUR. Ob pregledu agregatnih podatkov izračunov dohodnine, ki bo pripadla mestnim občinam, ugotovimo, da bo dejansko povečanje financiranja mestnih občin zgolj 12,08 EUR na prebivalca, medtem ko bo ta učinek pri nekaterih drugih (nemestnih) občinah tudi preko 20 EUR na prebivalca. Glede na dejstvo, da mestne občine zagotavljajo širši nabor javnih storitev in imajo večje stroške pri vzdrževanju urbane infrastrukture, to jasno kaže na neustreznost sistema, v katerem morajo mestne občine z manj sredstvi na prebivalca zagotoviti nesorazmerno večji obseg nalog.