Ozelenitev mest – anketa Urbane agende EU (rok do 31. 1. 2024)

ZMOS sodeluje v tematskem partnerstvu Urbane agende EU za ozelenitev mest, v okviru katerega je bila pripravljena anketa, ki jo lahko mesta izpolnijo do 31. 1. 2024.

Urbana agenda Evropske unije (UAEU) je proces večnivojskega upravljanja, ki omogoča sodelovanje institucij EU, držav članic, mest in drugih deležnikov na področju zasledovanja trajnostnega razvoja mest. Izvaja se preko tematskih partnerstev, ki naslavljajo t. i. tri stebre oblikovanja in izvajanja politik EU, in sicer boljše znanje, boljše financiranje in boljše pravno urejanje. ZMOS sodeluje v partnerstvu za ozelenitev mest, ki se osredotoča na zeleno in modro infrastrukturo v mestnem okolju.

Tematsko partnerstvo je začelo izvajati anketo, ki je namenjena organom na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ta anketa je ključni korak partnerstva pri pripravi akcijskega načrta, v katerem bodo opredeljeni posebni ukrepi za podporo mestom pri reševanju izzivov, opredeljenih v okviru teme »ozelenjevanje mest«. Partnerstvo je opredelilo štiri podteme, na katere se osredotoča anketa: financiranje, sistemi kazalnikov, izvajanje zelene infrastrukture in na naravi temelječih rešitev ter metodologija za kvantitativno opredelitev povpraševanja po zeleni infrastrukturi na lokalni ravni.

Namen te ankete je zbrati informacije nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, vključno z izzivi in dobrimi praksami. Zajema tudi trenutno stanje zakonodaje, politik, financiranja in metodologij, povezanih z zeleno in modro infrastrukturo. Odgovori različnih ravni bodo pomembno prispevali k oblikovanju nabora ukrepov, ki se bodo v prihodnjih letih nadalje razvijali. Hkrati so ti odgovori ključnega pomena za preprečevanje podvajanja obstoječih pobud in za povečanje obsega ustreznih ukrepov.

Do ankete lahko dostopate tukaj. Mestne občine prosimo, da anketo izpolnijo do 31. 1. 2024.

Za več informacij o tematskem partnerstvu za ozelenitev mest obiščite spletno stran partnerstva ali pa opis sodelovanja ZMOS, ki se nahaja tukaj.