Povzetek VII. Urbanega foruma

5. novembra je v Ljubljani potekal že VII. Urbani forum, ki ga soorganizirajo Združenje mestnih občin Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor ter GFS Inštitut. Tema foruma je bila “Urbana agenda EU za zeleno in digitalno preobrazbo”. Forum je ponudil zanimive nagovore in strokovne prispevke, zaključil pa se je z okroglo mizo županov mestnih občin. 

Celoten posnetek dogodka si lahko ogledate spodaj, v nadaljevanju pa lahko preberete povzetek dogodka.

Forum je otvoril predsednik ZMOS in župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Uvodoma je pozdravil vse prisotne in povedal, da je namen teme foruma povezati izzive urbanega razvoja slovenskih mest z dogajanjem na evropski ravni.

Pandemija je Evropo prisilila h konkretnejšim odzivom in k še močnejši zavezi trajnostnemu razvoju, ki ga v veliki meri izvaja ravno lokalna raven, tj. mesta. Usmeritve k zeleni in digitalni preobrazbi so jasne, pot, kako naj v mestih to dosežemo morda malo manj. Obstaja torej konsenz o temeljnih načelih prihodnjega urbanega razvoja, ki so vključenia na primer v Teritorialno agendo EU, Novo leipziško listino in evropski zeleni dogovor, odražajo pa se tudi v naših trajnostnih urbanih strategijah. Potrebujemo pa jasne in finančno podprte mehanizme, ki bodo strateške usmeritve prevedli v ukrepe na ravni mest.”

Izpostavil je, da se mesta soočajo z različnimi izzivi, pri iskanju rešitev pa lahko pomembno vlogo odigra večnivojsko sodelovanje v okviru Urbane agende EU. Izrazil je pohvalo slovenskemu predsedovanju Svetu EU, ki si prizadeva za krepitev tega sodelovanja in predvsem krepitev vključenosti majhnih in srednje velikih mest. “Slovenska mesta, čeprav po večini majhna z vidika Evrope, niso in ne bodo zgolj sledilci, saj lahko ponudijo tudi številne rešitve in primere dobrih praks. Nekatere mestne občine se že pripravljajo na pot k ogljični nevtralnosti, uspešno izvajamo projekte trajnostnega urbanega razvoja preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb, povezujemo se na področju projektov digitalizacije, uspešna je bila prijava konzorcija mestnih občin na izziv 100 inteligentnih mest in še bi lahko naštevali.”

5.11.2021, VII. Urbani Forum, Urbana Agenda – Za zeleno in digitalno preobrazbo, Kristalna palača, foto: Željko Stevanić/IFP

Sledil je nagovor ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka. Slovenska mesta so, čeprav majhna v evropskem merilu, kot je povedal minister, »pomembna za kakovost življenja vseh naših državljanov, saj jim zagotavljajo delovna mesta in dostop do pomembnih storitev. Ob tem se spopadajo s podobnimi okoljskimi, socialnimi in razvojnimi izzivi kot večja mesta. Zato si želim, da imajo priložnost, da se vključijo v dogajanje in različne pobude urbanega razvoja na evropski ravni. Verjamem, da jih bomo tudi z Ljubljanskim dogovorom pri tem podprli.« Izrazil je zadovoljstvo, da so »evropska mesta aktivna tudi pri iskanju rešitev za spopadanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi. Partnerstva Urbane agende EU so podala precej predlogov za izboljšanje na področju kakovosti zraka, krožnega gospodarstva, prilagajanja podnebnim spremembam in trajnostne rabe prostora. Tudi v naslednjem letu se bodo aktivnosti urbane agende posvečale okoljskim temam, začelo se bo namreč vzpostavljanje partnerstev za ozelenjevanje mest in trajnostni turizem.« Izpostavil je pomen digitalnega prehoda in zelene preobrazbe za dobrobit državljanov in gospodarstva.

5.11.2021, VII. Urbani Forum, Urbana Agenda – Za zeleno in digitalno preobrazbo, Kristalna palača, foto: Željko Stevanić/IFP

Tretji govorec je bil Frédéric Vallier, generalni sekretar Sveta evropskih mest in regij (CEMR). Izpostavil je pomen delovanja lokalnih oblasti v Evropi, ki so odgovorne za izvajanje 70 % evropske zakonodaje in ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Zato je nujno, da so lokalne oblasti priznane kot partnerji pri digitalni in zeleno preobrazbi, če želi Evropa doseči zastavljene cilje. Poudaril je, da to pomeni tudi priznanje raznolikosti evropskih mest in regij, kjer ne obstaja enoten način za razvoj, pomembno pa je, da je zelena in digitalna tranzicija vključujoča in da ne zapostavi nobenega ozemelja. Poudaril je tudi pomen delovanja Urbane agende EU in da mora evropska zakonodaja okrepiti sposobnosti lokalnih oblasti, da zagotavljajo digitalne storitve na decentraliziran način. Evropska zakonodaja mora dopuščati dovolj fleksibilnosti pri izvedbi, ki spoštuje specifike posameznih okolij, države članice EU pa se morajo pri izvajanju evropske zakonodaje vedno posvetovati z nacionalnimi združenji občin, kot je ZMOS.

5.11.2021, VII. Urbani Forum, Urbana Agenda – Za zeleno in digitalno preobrazbo, Kristalna palača, foto: Željko Stevanić/IFP

Na daljavo je na VII. Urbanem forumu sodeloval tudi predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas. Izrazil je mnenje, da so mesta gonilo za spremembe in za doseganje bolj zelene in zdrave Evrope, pri čemer so pomembne strategije za trajnostni urbani razvoj. Urbano agendo EU je označil v prvi vrsti kot delovno metodo EU, a hkrati tudi kot pomemben politični okvir doseganja trajnostnega urbanega razvoja. Kot osnovna cilja Urbane agende EU je izpostavil, da krepi zavedanje o pomembnosti vloge mest in krajev pri oblikovanju evropskih politik in da prispeva k bolj celostnemu pristopu, ko gre za snovanje teh politik. Opozoril je na prizadevanja Evropskega odbora regij pri podpori mestom za doseganje podnebne nevtralnosti. Hkrati pa je opozoril na dejstvo, da so bili ključni evropski dokumenti na tem področju sprejeti pred krizo epidemije COVID, ki je na evropski ravni povzročila finančno vrzel v vrednosti 180 milijard evrov v proračunih lokalnih in regionalnih skupnosti. Zaključil je z mislijo, da je “nastopil čas, da začnemo sodelovati in da Evropo pripeljemo bližje državljanom, v mestih in v regijah”.

5.11.2021, VII. Urbani Forum, Urbana Agenda – Za zeleno in digitalno preobrazbo, Kristalna palača, foto: Željko Stevanić/IFP

V okviru strokovnih predstavitev je mag. Aša Rogelj, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za okolje in prostor, predstavila prizadevanja slovenskega predsedovanja Svetu EU za krepitev sodelovanja med Evropsko komisijo, državami članicami, mesti in drugimi deležniki na področju urbanega razvoja. Podrobneje je predstavila osnutek Ljubljanskega dogovora, ki bo določal prihodnje delovanje Urbane agende za EU. Gre za dokument, ki bo v prvem delu vseboval politično zavezo za nadaljevanje Urbane agende EU, uvedel nove pristope za podporo sodelovanju med različnimi ravnmi in deležniki urbanega razvoja in za večji vpliv Urbane agende EU v prihodnje ter izpostavil pomen malih in srednje velikih mest za kakovost življenja v Evropi. V drugem delu pa bo dokument predstavljal večletni okvir dela oziroma bo tehnične narave. Ljubljanski dogovor bo sprejet na neformalnem srečanju ministrov, pristojih za urbane zadeve, 26. 11. 2021.

Kot predstavnica ZMOS je nastopila mag. Saša Heath-Drugovič, predsednica Odbora ZMOS za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, sicer zaposlena na Mestni občini Celje. Predstavila je rezultate izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) za projekte trajnostnega urbanega razvoja. Izpostavila je, da projekti že naslavljajo zelene cilje, nekateri projekti trajnostne mobilnosti pa vključujejo tudi nove digitalne rešitve. Prepoznavnost mehanizma CTN sega daleč čez območja mestnih občin – bil je prepoznan kot primer dobre prakse v priročniku Evropske komisije za trajnostni urbani razvoj. Mestne občine so že podale smernice potreb za obdobje 2021-2027. Investicijske potrebe so predvsem izrazite na področju urbanih prenov in celovitih prenov stavb, na področju trajnostne mobilnosti, tudi v povezavi z nadaljnjim uvajanjem digitalnih rešitev, načrtujejo se projekti energetske učinkovitosti, vključno s poudarkom na obnovljivih virih energije in daljinskih sistemih ogrevanja ter samostojni projekti digitalizacije. ZMOS zagovarja, da je potrebno celovite, kompleksne projekte voditi preko teritorialnih mehanizmov, kot je CTN, medtem ko naj se enostavnejši projekti izvajajo preko javnih razpisov. Pomembno je zagotavljanje zmožnosti, tako kadrovske kot finančne zmogljivosti in znanja v mestnih upravah, da se lahko projekti izvajajo. Ključ do uspeha, ki smo ga v ZMOS in mestnih občinah potrdili v tej finančni perspektivi, je dobro partnersko sodelovanje – med mestnimi občinami, z ministrstvi, z institucijami znanja, za cilj pametnih, zelenih in digitalnih mest.

Profesor Yannis Charalabidis iz Univerze Agean iz Grčije je predstavil tematiko povezovanja revitalizacije mest in razvoja start-up podjetij in digitalizacije. Spomnil je, da je digitalizacija pomembno orodje razvoja in da so bila slovenska mesta zelo uspešna pri prijavi na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest. Predstavil je projekt Prometheus, ki naslavlja urbani razvoj preko spodbujanja podjetništva, in sicer preko partnerskega sodelovanja univerz, občin, podjetij in prebivalcev.

Blaž Golob iz GFS Inštituta je predstavil desetletno delovanje Ljubljana foruma in vidike Novega evropskega Bauhausa. Osredotočil se je na analizo razprav in projektov zadnjih deset let ter koncept idealnega mesta, ki je bil obravnavan na Ljubljana forumu 2020. V preteklem obdobju je bilo govora o digitalnih mestih, o pametnih in trajnostnih mestih, o mestih dobrega počutja, o krožnih mestih, sedaj se razprave usmerjajo v post-covid mesta, inteligentna mesta in v koherentna mesta.

Sledila je okrogla miza županov mestnih občin, na kateri so sodelovali župani Matjaž Rakovec (Kranj), mag. Gregor Macedoni (Novo mesto), dr. Klemen Miklavič (Nova Gorica), Peter Dermol (Velenje) in Tilen Klugler (Slovenj Gradec), podžupanja Breda Arnšek (Celje) in podžupana Dejan Crnek (Ljubljana) ter dr. Samo Peter Medved (Maribor). Razprava na okrogli mizi je ponudila številne primere dobrih praks mestnih občin, poglede o perspektivah razvoja in pomenu evropskih procesov.

5.11.2021, VII. Urbani Forum, Urbana Agenda – Za zeleno in digitalno preobrazbo, Kristalna palača, foto: Željko Stevanić/IFP

Mestne občine izvajajo številne inovativne projekte, kot je elektrifikacija voznega parka, projekte krožnega gospodarstva s skupnim javnim naročilom mestne občine in javnih zavodov za zagotovitev toaletnih brisač in papirja iz reciklirane odpadne embalaže z območja mestne občine; načrti za uvajanje vodika kot goriva za transportne namene; zamenjave kotlov in prehod na bolj čisto in obnovljivo energijo pri sistemih daljinskega ogrevanja, ozelenjevanje mest in zapiranje mestnih središč za promet itd.

Na okrogli mizi je bilo izpostavljeno odlično sodelovanje 11 mestnih občin v okviru ZMOS ter uspešno izvajanje mehanizma CTN. Ta je primer dobre prakse in se kot tak mora ohraniti, zagotovljena mora biti kontinuiteta, ki bo omogočala načrtovanje resnično celovitih projektov, ki bodo v korist družbi in prebivalcem mest. Mestne občine dajejo velik pomen pristopom od spodaj navzgor,  partnerskemu sodelovanju in povezovanju tudi na evropski ravni. Urbana agenda EU predstavlja pomemben okvir večnivojskega sodelovanja, ki se mora ohraniti in okrepiti. Pomembno je, da se v večji meri zagotovi in podpre sodelovanje manjših in srednje velikih mest v evropskih procesih, zato mestne občine pozdravljajo skorajšnji sprejem Ljubljanskega dogovora, ki bo izpostavil tudi to vprašanje pri prihodnjem delovanju Urbane agende EU. Slednjo župani vidijo tudi kot orodje za iskanje rešitev za boljše in lažje izvajanje urbanega razvoja v EU in kot orodje, ki spodbuja izmenjavo izkušenj in znanj, s tem pa posredno pozitivno vpliva na sposobnost vseh mest, da uspešno črpajo evropska sredstva in zagotavljajo trajnostni razvoj.

Na povabilo Ministrstva za okolje in prostor bo predsednik ZMOS Matjaž Rakovec zaključke VII. Urbanega foruma predstavil na neformalnem srečanju ministrov držav članic EU, pristojnih za urbane zadeve, ki bo 26. 11. 2021 na Brdu pri Kranju in kjer bo sprejet Ljubljanski dogovor o prihodnjem izvajanju Urbane agende EU.

Gradiva z dogodka so oziroma bodo dostopna na tej povezavi.