V teku povabili CTN za projekte zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti

ZMOS je v mesecu novembru objavil še dve povabili v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), in sicer za projekte zelene infrastrukture ter projekte trajnostne mobilnosti.

8. 11. 2023 je bilo objavljeno Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju z mehanizmom CTN (št. 303-14/2023-1). Dokumentacija je dostopna tukaj. S povabilom je bilo razpisanih približno 23,5 milijona evrov za ukrepe izboljšanja kakovosti in uporabnosti obstoječe oziroma za vzpostavitev nove zelene infrastrukture, vključno z ozelenjevanjem grajenih površin v mestih. Rok za oddajo vlog je 8. 12. 2023.

20. 11. 2023 je bilo objavljeno še Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (št. 303-15/2023-1). Dokumentacija je dostopna tukaj. Področje trajnostne mobilnosti predstavlja večino nepovratnih sredstev mehanizma CTN, v povabilu je razpisanih preko 77 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podprti ukrepi morajo biti skladni s celostnimi prometnimi strategijami, obsegajo pa celovite preureditve ulic, urejanje namenskih površin za JPP, urejanje infrastrukture za pešce in kolesarje, digitalizacijo mestnih prometnih sistemov in spodbujanje uporabe alternativnih goriv v mestih. Rok za oddajo vlog je 20. 12. 2023.

Potrjevanje operacij v mehanizmu CTN poteka po dvofaznem postopku, kjer 1. fazo predstavlja izbor operacij s strani ZMOS, 2. fazo pa podrobno usklajevanje vlog z ministrskimi posredniškimi telesi do izdaje odločitve o podpori. Zaključek 1. faze je sprejeti seznam izbranih operacij, ki predstavlja podlago za nadaljevanje postopka izbranih operacij v 2. fazi. Za navedeni povabili bosta seznama izbranih operacij predvidoma pripravljena do februarja 2024.

Vloge se na posredniško telo ZMOS, ki je pristojen za izbor operacij mehanizma CTN, oddajo izključno v elektronski obliki po elektronski pošti oziroma preko Spletnega odložišča velikih datotek (SOVD).

V teku je tudi Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN (št. 303-13/2023-1, povezava), kjer je 16. 11. 2023 potekel rok za oddajo vlog. ZMOS je prejel 14 vlog, ki so v pregledovanju.